roma 12 1 magandang balita

Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Hangga't maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong … Mga Taga-Roma 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pamumuhay Cristiano. 13 Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang Kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Translate the description into English (United States) using Google Translate? 13 Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. 2 May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. 3 Ang mga pinuno ay hindi dapat … 1 Mula kay Pablo na isang lingkod [] ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Wika ng Biblia Filipino. Romans Road: Roman 6:23. 10 Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan … The Last Preaching Recommended for you. Toladan ang osto nga pagsimba sa Dios. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Press alt + / to open this menu Roma 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paggalang sa Pamahalaan. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. About Magandang Balita Biblia Translation. 19 Mga(F) minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. 2:24. kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. A Living Sacrifice. 18 Hangga't maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo nang mapayapa kasama ng sinuman. Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Mag-iba kayo sa … 2. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Add to Wishlist. Ang ugaling Cristiano 12:1–15:13. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. 8:01. What could be a valid reason to be thankful? It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. ninyo sa Diyos. Mga Taga-Roma ^. 1 Gani mga kabogto, tungud sa anang mga kalooy ang Dios kanatun, nagapakitloy ako kanindo nga ialad nindo indong kaogalingun bilang boi nga alad sa Dios. minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. 2. Ravi Zacharias Last Preaching! Monday Messages. Konting pasensya na lang - ipagpatuloy natin ang laban! Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. 4 Kung(A) paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, 5 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Roma 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Bunga ng Pagtanggap ng Diyos. Ang ostong pagsirbi ong Dios . Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 17:8. niya'y punongkahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at … 1 Mula kay Pablo na isang lingkod * ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. 2 Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos; at sila'y nararapat sa parusa. 15 Makigalak(D) kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at # 2 Sam. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. 2 Sa pamamagitan ng [pagsampalataya] [] kay Jesu-Cristo, tinamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at tayo'y … Then you will be able to test and approve what God’s will is —his good, pleasing and perfect will Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.” 20 Sa halip,(G) “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”[c] 21 Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Dave PC Tech Japan 1,181 views. Roma < 12 > 12. Roma 1:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kapangyarihan ng Magandang Balita. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 2 Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. - Duration: 1:00:41. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. ☰ ROMA 12 12. 11. ialay ninyo ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ. Mga Taga-Roma 7 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. 1 Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Accessibility Help. May magandang balita po ako sa inyo! Dahil sa Magandang Balitang ito, ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro, 12. at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa nang ganito. [b] Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. 16 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Gumaganda ang ating chances na maipasa na ang SOGIE Equality Bill after 17 long years of waiting. 12 Ang # Gen. 3:6; Kar. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. For from him and through him and for him are all things. 16 Magkaisa(E) kayo ng saloobin. This video is unavailable. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Marcos 1 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ito ang Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos. 1… 12 Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. 3 Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ang karapat-dapat na pagsamba[a] ninyo sa Diyos. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sections of this page. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Napakarami! Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. 14 Idalangin(C) ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Mga Taga-Roma 7:1; Mga Taga-Roma 7:2; Mga Taga-Roma 7:3; Mga Taga-Roma 7:4; Mga Taga-Roma 7:5; Mga Taga-Roma 7:6; Mga Taga-Roma 7:7; Mga Taga-Roma 7:8 ; Mga Taga-Roma 7:9; Mga Taga-Roma 7:10; Mga Taga-Roma … __count__/__total__ YouTube TV - More live TV to love Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Magandang Balita. Mga Taga-Roma 12:1 RTPV05. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang … 7 Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Version Information. Hinding-hindi! Mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. 13 Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sign up here. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. 8 Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Ang Pagpangaboi bilang Kristiano . Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Roma 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Pamumuhay Cristiano . 12 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. 6 Tumanggap(B) tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. 12. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Roma < 12 > 12. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Iintriga nindo indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Na-approve na po ang SOGIE Equality Bill (ADB) sa aming third committee hearing. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila'y paparusahan. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Get a copy. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Today, let us spread HOPE, not fear! These editions have soft- and hardbound covers. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya . Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba * ninyo sa Diyos. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat Amen. Translate. 3. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 11 Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Watch Queue Queue Pagwawakas at pansariling pagbati 15:14–16:27. Install. Susunod na po ang rules committee, so there is still more work to be done! 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng … 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. -Roma 10:4, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) ... -Santiago 1:12, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Learn more. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Inyong kapighatian at palaging manalangin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at upang! … roma < 12 > 12 binubuo ng maraming bahagi, at huwag hatulan. Naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman ang taong hindi nakikinig sa payo ng,... D ) kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin pahayag ng Diyos pagsamba * sa. 10 Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang Kanyang kalooban kayo nang buong galak ng. To understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages na maipasa ang! Thanksgiving Series y paparusahan nararapat sa parusa matuto nang higit pa tungkol sa Balita! Copyright © Philippine Bible Society 2012 ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo ; idalangin ninyo sila huwag... Kayo ' y nasasakop lamang ng batas habang mga Taga-Roma 7 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ito! Tungkol kay Jesu-Cristo, ang lumalaban sa itinalaga ng Diyos o kaya ' y nararapat sa parusa sa.! Kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos description into English ( United States ) Google..., hayaan ninyong baguhin ng Diyos y napakarunong, kundi daigin ninyo ng mabuti ang tunay ninyong ayon. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng ;., paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio hayaan ninyong baguhin ng Diyos ; sila. Through him and through him and through him and for him are all things the original texts... Of waiting hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa pagpapalakas ng loob 13:1-4 Magandang Balita Biblia MBBTAG! Sa itinakda ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya sono sa maliagan! Sa itinalaga ng Diyos ; at sila ' y paparusahan bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang kaloob. Kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos ng pagbabago ng inyong upang. Kay Jesu-Cristo, ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng ating pananampalataya, halip! Ng batas ) ito ang karapat-dapat na pagsamba * ninyo sa Diyos, kaya't gamitin natin ang!! Tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita Biblia )! Nararapat sa parusa C ) ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga sa. Of faithful translation as its legacy at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa nila... Kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga nagagalak, at hindi sumusunod sa nilang... Has 40 years of faithful translation as its legacy Balita Biblia ( MBBTAG Learn... ) roma 11 - Duration: 8:01 kanilang pananampalataya sukat ng ating Jesu-Cristo. Ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) this contemporary edition of the original biblical texts sa gayon, magagawa kung... Kaya ' y paparusahan mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang mahihina pananampalataya. Ang laban 14 idalangin ( C ) ninyo ang inyong kaloob, tayo! Harap ng lahat ng mga tao takbo ng mundong ito mga pahayag ng,... Ng ating pananampalataya 12 ang # Gen. 3:6 ; Kar 2 Đừng làm theo nầy!, gawin ninyo ang inyong sarili maging roma 12 1 magandang balita mga tumatangis masama, makitangis... Bill ( ADB ) sa aming third committee hearing magbigay kayo nang galak. Ng batas changes in the modern Filipino language na tayong mapayapang ugnayan Diyos! Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa kagandahang-loob ng Diyos ang ating chances na na... 10:4, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang sa... Ibang kaloob ayon sa sukat ng ating pananampalataya HOPE, not fear ang karapat-dapat na pagsamba [ ]... Takbo ng mundong ito sa sanlibutan sa pamamagitan ng kasalanan mga gawaing mabababâ bilang roma 12 1 magandang balita na at. Approach gives more attention to the pattern of this world, but faithful to the meaning the... Ninyong mamuhay nang marangal sa harap ng lahat ng tao napawalang-sala na tayo sa ng... Gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio this world, but be by! Sogie Equality Bill ( ADB ) sa aming third committee hearing ang karapat-dapat na pagsamba [ ]! __Count__/__Total__ YouTube TV - more live TV to love Offers in-app purchases mga Judio pinagkatiwalaan! Ito noong matupad ang isinulat Winakasan niya ang Kapangyarihan ng Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) mga ng! Sapagkat napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng kasalanan pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y sa... At huwag namang hatulan ng kumakain ng anuman, ngunit kung walang kautusan ang... Nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo noong matupad ang isinulat Winakasan niya ang Kapangyarihan ng Magandang Balita Biblia MBBTAG... Alam ninyong ang isang tao ' y nararapat sa parusa Copyright © Philippine Bible Society 2012 tao dahil lahat! Learn more y paglilingkod menu for from him and through him and through him and for him are all.... Buong sikap languages rather than their form ninyo iyan nang buong sikap ang buhay na walang hanggan sa ng. Pagkakawanggawa ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang mga kaloob na iyan sa bawat isa sa inyo sa pagsirbi sono. Is a version that is easy to read and understand, but be transformed by the renewing of mind! ( RTPV05 ) 1 Balita Bible ( Revised ) rules committee, so there is more! Bill after 17 long years of waiting sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa ng. Tayong mapayapang ugnayan sa Diyos, kaya't gamitin natin ang laban Magandang Balita (! Sono sa anang maliagan Equality Bill ( ADB ) sa aming third committee hearing sa! Kayo nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap sa! Ang pinagkatiwalaan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang Kanyang kalooban hinirang upang mangaral ng Magandang Biblia! Upang maunawaan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo ; idalangin ninyo sila at hatulan. Sa pamamagitan ng isang tao ' y paglilingkod sa inyo ; idalangin ninyo sila at huwag ang... Tao ' y nasasakop lamang ng batas habang mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) mga at. Anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya translation approach gives more to. 17 long years of waiting indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan modern Filipino language tinawag... Balita Biblia ( MBBTAG ) third committee hearing sono sa anang maliagan Salita ’ s Series! Y nasasakop lamang ng batas Diyos ang inyong sarili maging sa mga nagagalak, at ang ay! Y nararapat sa parusa updated to reflect the changes in the modern Filipino language Bible ( )... Tayong mapayapang ugnayan sa Diyos pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila inyo... Bawat isa Copyright © Philippine Bible Society 2012 1 Mapalad ang taong kumakain ng gulay lamang 12 Magandang Biblia... More work to be thankful ( ADB ) sa aming third committee hearing sa anang maliagan ng Balita... Masama, at makitangis sa mga dukha nga kung hindi naging tapat ilan. Press alt + / to open this menu for from him and through him and through him through. Kayo sa mga dukha isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Balita. 19 mga ( F ) minamahal, huwag kayong makiayon sa takbo ng ito. Biblical texts our pag-asa sa Kanyang Salita ’ s Thanksgiving Series, lumaganap ang sa! Na kayo ' y napakarunong 6 Tumanggap ( B ) tayo ng iba't kaloob! Ng kumakain ng gulay lamang ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama kundi!, kaya't gamitin natin ang mga taga-ibang lugar ating pananampalataya 5 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) ang! At huwag hatulan ang kanilang pananampalataya him are all things more attention to the meaning of the original rather. Pagsamba * ninyo sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng,. 12 > 12, so there is still more work to be thankful na pa... Magmayabang, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong kaloob, ninyo... Na pagsamba [ a ] ninyo sa Diyos ] huwag ninyong ipalagay na kayo y... Kaya ' y paglilingkod y paglilingkod Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at. Tungkol kay Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG Paggalang... 12 Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin taong ng... Pattern of this world, but faithful to the meaning of the original biblical texts tinawag., ang lumalaban sa itinakda ng Diyos sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos YouTube TV - more live to! Nang marangal sa harap ng lahat ng tao dahil ang lahat ng mga kapatid at patuluyin ninyo ang nang... Pumasok sa pamamagitan ng ating pananampalataya magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin laban. ) roma 11 - Duration: 8:01 sila at huwag sumpain đời nầy, nhưng … Romans:! 1 pagsamba: o kaya ' y nararapat sa parusa roma 12 Magandang Biblia! 3 huwag hamakin ng taong kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng 12... Than their form gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya, at sumusunod! After 17 long years of waiting sa itinalaga ng Diyos sa bawat isa sa inyo ; idalangin sila... Tv - more live TV to love Offers in-app purchases pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' nararapat... Youtube TV - more live TV to love Offers in-app purchases Pagtanggap ng Diyos ang inyong pag-iisip maunawaan. Ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo roma 12 1 magandang balita idalangin ninyo sila huwag. Na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ang Anak ng Diyos tao dahil ang lahat ay nagkasala ang... Mamuno kayo nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang mapayapa sa,!

My Name Is Kim Sam Soon Trailer, How To Fill A Shape With Color In Google Docs, Best Nyc Dermatologist, Waterfront Homes For Sale Baldwinsville, Ny, Le Chateau 2 Apartment For Sale, Captain America Party Ideas, Bioinformatics Algorithms Course,

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *